Obec Poruba pod Vihorlatom

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

03. 01. 2018  Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
07. 02. 2018  Dodatok k zmluve o dodávke plynu
09. 02. 2018  Zmluva o dielo - ochrana osobných údajov
13. 02. 2018  Zmluva o poskytnutí služby na vývoz a zneškodňovanie odpadu
09. 04. 2018 Zmluva o dielo k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z EF
25. 06. 2018 Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR štátny podnik, Banská Bystrica
13. 07. 2018 Zmluva o výpožičke dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu
25. 07. 2018 Zmluva o propagácii a reklame
23. 08. 2018 Zmluva o kontrolnej činnosti na bezpečnosť detského ihriska
23. 08. 2018 Zmluva o kontrolnej činnosti na bezpečnosť multifunkčného ihriska

Copyright © 2010 - 2018 Obec Poruba pod Vihorlatom. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obec Poruba p/Vihorlatom
č. 175
072 32 pošta Jovsa

Telefón:
+421 56 69 812 20

E- mail: poruba@poruba.eu