23. 07. 2014
   
Písmo

Poruba pod Vihorlatom

 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

erbVýzva na predloženie cenovej  ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou) na vypracovanie Návrhu: Územného plánu obce Poruba pod Vihorlatom.

pdf_button Výzva na predloženie cenovej  ponuky - kompletné znenie

 

 
 

Oznámenie o vyhlásení termínu spoločnej voľby kontrolóra

erb_jovsaerbObec Poruba pod Vihorlatom a Obec Jovsa týmto oznamujú, že Obecné zastupiteľstvá na základe Zmluvy o zriadení kontrolnej činnosti viacerých obcí uzatvorenej v zmysle § 20a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zo dňa 18.11.2004 a zák. č. 552/2003 Z.z. O výkone prác vo verejnom záujme zvolia  Hlavného kontrolóra viacerých obcí

Čítať celý článok: Oznámenie o vyhlásení termínu spoločnej voľby kontrolóra

 

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre ÚPN-O Poruba pod Vihorlatom

upn_sObec Poruba pod Vihorlatom obstaráva v zmysle § 17 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, nový Územný plán obce.
Na základe výsledkov vypracovaných Prieskumov a rozborov je v súlade
s § 20, ods. 1 stavebného zákona vypracovaný návrh Zadania pre
Územný plán obce Poruba pod Vihorlatom.

Čítať celý článok: Oznámenie o prerokovaní Zadania pre ÚPN-O Poruba pod Vihorlatom

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka materskej školy

erbObec Poruba pod Vihorlatom ako zriaďovateľ vypisuje podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a zákona 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu:

riaditeľ/ka materskej školy v obci Poruba pod Vihorlatom

Čítať celý článok: Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka materskej školy

 

Aktuálna anketa

Ako často navštevujete pohorie Vihorlat?

Správy z regiónu