RedirectingRedirecting Úvod
23. 02. 2017
   
Písmo

Poruba pod Vihorlatom

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obec Poruba pod Vihorlatom 

týmto oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme zvolí HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE... celé znenie v pdf

 

Výberové konanie

OBEC PORUBA POD VIHORLATOM
ako zriaďovateľ Materskej školy Poruba pod Vihorlatom vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Poruba pod Vihorlatom
pdf_button Výberové konanie

 

XXXII. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností

OBEC PORUBA POD VIHORLATOM

Vás srdečne pozýva na XXXII. ročník Podvihorlatských folklórnych slávnosti dňa 26. júla 2015 na amfiteátri miestneho futbalového ihriska v Porube p/Vih.

Program: 

14:30 - Otvorenie folkórnych slávností

 • privítanie hostí, príhovor starostu obce

vystúpenie účinkujúcich:

 • dedinská folklórna skupina PORUBJAN z Poruby pod/Vih.
 • dedinská folklórna skupina SMIŽANČANKA zo Smižian
 • dedinská folklórna skupina PORUBĽANKA z Ruskej Poruby
 • mužská spevácka skupina PAROBCI z Dvorianok
 • folklórno-spevácka skupina BEŽOVČAN z Bežoviec
 • ľudová rozprávačka ARANKA z Jarovníc

záver - poďakovanie účinkujúcim, odovzdanie ďakovných listov

 • galaprogram - folkórny súbor BORIEVKA z Košíc
 • 20:00 - Tanečná zábava z hudobnou skupinou FAMILY z Košíc

Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou predsedu VÚC KOŠICE JUDr. Zdenka Trebuľu

Pozvánka na stiahnutie 

 

XXXI. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností

Obec Poruba pod Vihorlatom a miestny odbor Matice slovenskej Vás srdečne pozývajú na XXXI. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností dňa 3. augusta 2014 na amfiteátri miestneho futbalového ihriska v Porube pod Vihorlatom.

Program:

 • 14:30 privítanka - mužská spevácka skupina PAJTAŠE zo SNINY
 • 15:30 privítanie hostí, príhovor starostu obce
  vystúpenie účinkujúcich:
  • dedinská folklórna skupina PORUBJAN z Poruby pod Vihorlatom
  • dedinská folklórna skupina ŠMIŽANČANKA zo Smižian
  • dedinská folklórna skupina PORUBĽANKA z Ruskej Poruby
  • spevácka skupina TARNAVČAN z Trnavy pri Laborci
  • heligonkár - Jozef LAURIČ zo Stakčína
  • dedinská folklórna skupina HARICHOVČAN z Harichoviec
 • záver - poďakovanie účinkujúcim, odovzdanie ďakovných listov
 • galaprogram - folklórny súbor ČARNICA z Košíc
 • od 20:00 - Tanečná zábava s hudobnou skupinou FAMILY z Košíc

 Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou predsedu VÚC KOŠICE JUDr. Zdenka Trebuľu

Pozvánka na stiahnutie vo formáte pdf.

 
 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

erbVýzva na predloženie cenovej  ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou) na vypracovanie Návrhu: Územného plánu obce Poruba pod Vihorlatom.

pdf_button Výzva na predloženie cenovej  ponuky - kompletné znenie

 

 

Aktuálna anketa

Ako často navštevujete pohorie Vihorlat?

Správy z regiónu