Buy Weight Loss Pills and Products to Manage Your Weight. Web Site Fresh Vegetables and Fruits free fast weight loss diets . Clinically Tested additional info 1 year parts and labour find more info A metamorphosis like this specifies two things. You must drop bodyfat in order to give the muscle definition and hardness. This will also give the appearance that they are much bigger than they actually are. The second thing you must do is add some muscle and shape. This does not need to be 30 or forty pounds of mass but may merely be a well placed ten pounds of muscle thru the body. The combination of adding ten pounds of muscle while losing ten pounds of fat can leave you weighing precisely the same but looking like a completely different person. wedding diet Úvod
20. 04. 2014
   
Písmo

Poruba pod Vihorlatom

 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

erbVýzva na predloženie cenovej  ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou) na vypracovanie Návrhu: Územného plánu obce Poruba pod Vihorlatom.

pdf_button Výzva na predloženie cenovej  ponuky - kompletné znenie

 

 
 

Oznámenie o vyhlásení termínu spoločnej voľby kontrolóra

erb_jovsaerbObec Poruba pod Vihorlatom a Obec Jovsa týmto oznamujú, že Obecné zastupiteľstvá na základe Zmluvy o zriadení kontrolnej činnosti viacerých obcí uzatvorenej v zmysle § 20a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zo dňa 18.11.2004 a zák. č. 552/2003 Z.z. O výkone prác vo verejnom záujme zvolia  Hlavného kontrolóra viacerých obcí

Čítať celý článok: Oznámenie o vyhlásení termínu spoločnej voľby kontrolóra

 

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre ÚPN-O Poruba pod Vihorlatom

upn_sObec Poruba pod Vihorlatom obstaráva v zmysle § 17 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, nový Územný plán obce.
Na základe výsledkov vypracovaných Prieskumov a rozborov je v súlade
s § 20, ods. 1 stavebného zákona vypracovaný návrh Zadania pre
Územný plán obce Poruba pod Vihorlatom.

Čítať celý článok: Oznámenie o prerokovaní Zadania pre ÚPN-O Poruba pod Vihorlatom

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka materskej školy

erbObec Poruba pod Vihorlatom ako zriaďovateľ vypisuje podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a zákona 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu:

riaditeľ/ka materskej školy v obci Poruba pod Vihorlatom

Čítať celý článok: Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka materskej školy

 

Aktuálna anketa

Ako často navštevujete pohorie Vihorlat?

Správy z regiónu