Copyright (c) 2008 Craig Pepin Donat supplement garcinia cambogia weight loss 3. Stock the Good Food best proven weight loss pills Almased.......a Nutritional Weight Loss Product protein diet Any weight loss story is truly a weight loss success story, particularly if someone can lose the weight without surgery. Regardless of the amount of weight someone feels they need to lose, it presents certain challenges and burdens they must face in order to meet their weightloss goals. When someone is overweight, the burden can be overwhelming. The need to lose 200 pounds, lose 300 pounds, or even loose 400 pounds or more presents an unimaginable challenge for many. It presents a mountain to climb, a goal that is nearly impossible to even fathom. weight losing tips There are four types of depression listed in the current Diagnostic and Statistical Manual (DSM 4 TR). The intent of this manual is to help those in the mental health field make accurate diagnoses. One of its goals is to make the diagnosis more consistent between providers. Unfortunately it is often used haphazardly. fahrenheit weight loss Úvod
25. 04. 2014
   
Písmo

Poruba pod Vihorlatom

 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

erbVýzva na predloženie cenovej  ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou) na vypracovanie Návrhu: Územného plánu obce Poruba pod Vihorlatom.

pdf_button Výzva na predloženie cenovej  ponuky - kompletné znenie

 

 
 

Oznámenie o vyhlásení termínu spoločnej voľby kontrolóra

erb_jovsaerbObec Poruba pod Vihorlatom a Obec Jovsa týmto oznamujú, že Obecné zastupiteľstvá na základe Zmluvy o zriadení kontrolnej činnosti viacerých obcí uzatvorenej v zmysle § 20a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zo dňa 18.11.2004 a zák. č. 552/2003 Z.z. O výkone prác vo verejnom záujme zvolia  Hlavného kontrolóra viacerých obcí

Čítať celý článok: Oznámenie o vyhlásení termínu spoločnej voľby kontrolóra

 

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre ÚPN-O Poruba pod Vihorlatom

upn_sObec Poruba pod Vihorlatom obstaráva v zmysle § 17 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, nový Územný plán obce.
Na základe výsledkov vypracovaných Prieskumov a rozborov je v súlade
s § 20, ods. 1 stavebného zákona vypracovaný návrh Zadania pre
Územný plán obce Poruba pod Vihorlatom.

Čítať celý článok: Oznámenie o prerokovaní Zadania pre ÚPN-O Poruba pod Vihorlatom

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka materskej školy

erbObec Poruba pod Vihorlatom ako zriaďovateľ vypisuje podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a zákona 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu:

riaditeľ/ka materskej školy v obci Poruba pod Vihorlatom

Čítať celý článok: Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka materskej školy

 

Aktuálna anketa

Ako často navštevujete pohorie Vihorlat?

Správy z regiónu